Vidyasyahadri ...
ಜ್ಯೋತಿ, ಹೆಚ್ ಆರ್

ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ( ಕ್ರಿ.ಶ. 1499 - 1763) ಮಹಾನಿಬಂಧ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೆಚ್ ಆರ್ - ಶಂಕರಘಟ್ಟ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2008.

ಎಂ.ಫಿಲ್

ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ

954 / JYO

Powered by Koha